GDPR

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

På Teaterhotellet behandlar vi Personuppgifter för användare, kunder och medlemmar i Teaterhotellets medlemsklubb/rewardsystem, som använder våra tjänster. Vi värnar om din integritet och följer vid var tid tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson. Teaterhotellet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken Kontakta oss längst upp på sidan.

Med ”Personuppgifter” avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person.

Denna Integritetspolicy gäller enbart för Teaterhotellets rewardsystem samt användare av Teaterhotellets webbplats.

Teaterhotellet använder Personuppgifter främst för att administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla Tjänsterna, bearbeta dina bokningar, optimera din upplevelse av Tjänsterna och individualisera kommunikationen med dig. Var vänlig och läs denna Integritetspolicy noga för att förstå hur och för vilka ändamål vi behandlar dina Personuppgifter. Genom att lämna dina Personuppgifter till oss och godkänna tillämpliga villkor samtycker du till att dina Personuppgifter behandlas i enlighet med vad som anges i denna Integritetspolicy. Om lagen kräver ett mer specifikt samtycke från dig kommer vi naturligtvis fråga efter ett sådant.

Denna Integritetspolicy tillsammans med Teaterhotellets Medlemsvillkor, Teaterhotellets Användarvillkor och Teaterhotellets Cookie policy och eventuella andra villkor som reglerar Teaterhotellets behandling av Personuppgifter anger grunden för hur vi behandlar Personuppgifter som du lämnar till oss när du använder våra tjänster eller som vi samlar in om dig.

Ändringar i dessa nu ovan nämnda villkor meddelas genom att de nya villkoren publiceras på Teaterhotellets webbplats och vi rekommenderar därför att du regelbundet tar del av dessa. Om du adderar Personuppgifter om andra personer är du ansvarig för att Teaterhotellet får behandla även de Personuppgifterna i enlighet med tillämpliga villkor.

ANVÄNDNING AV TEATERHOTELLETS WEBBPLATS

Genom att använda Teaterhotellets webbplats accepterar du att Teaterhotellet aktivt samlar in, hanterar, lagrar och använder, samt på annat sätt behandlar, dina personuppgifter för att Teaterhotellet och samarbetsbolag ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster som tillhandahålls via Teaterhotellets webbplats. För personer under 18 år krävs som utgångspunkt vårdnadshavares samtycke för registrering och hantering av personuppgifter. Genom att samtycka till dessa villkor bekräftar du att du antingen är över 18 år eller att din vårdnadshavare samtycker till att Teaterhotellet lagrar och hanterar dina personuppgifter i enlighet med dessa villkor. Teaterhotellet förbehåller sig rätten att få samtycket verifierat.

Teaterhotellet kan komma att anlita underleverantörer för att fullgöra ett flertal olika funktioner som till exempel marknadsföring, uppdatering av dina uppgifter t.ex. genom företaget Decidas och andra tekniska tjänster för webbplatsen. Dessa underleverantörer kan i vissa fall få tillgång till användares personuppgifter om det är nödvändigt för att de ska kunna utföra ett uppdrag åt Teaterhotellet. Teaterhotellet behandlar alla personuppgifter med största försiktighet och Teaterhotellet underleverantörer får endast använda personuppgifter för att utföra uppdrag åt Teaterhotellet.

Teaterhotellet kan lämna ut Personuppgifter till tredje man, såsom t.ex. polis eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om Teaterhotellet annars är skyldigt att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Teaterhotellet överför inte Personuppgifter till land utanför EU/EES men om vi t.ex. har en underleverantör i ett land utanför EU/EES eller det är nödvändigt för att vi ska kunna utföra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig kan överföring av Personuppgifter utanför EU/EES ske även om det landet, enligt EU-kommissionen, inte har ett adekvat skydd för Personuppgifter. För att säkerställa en hög nivå av skydd för dina Personuppgifter i sådana situationer och efterlevnad av EU/EES-regler ingår Teaterhotellet avtal som uppfyller de krav tillämplig lag ställer för att skydda de överförda Personuppgifterna, med sådana underleverantörer. Genom denna Integritetspolicy samtycker du till att personuppgifter om dig kan överflyttas till företag och organisationer, inom såväl som utanför EU.

Genom denna Integritetspolicy samtycker du även till att uppgifter/registreringsinformation används för att målgruppsidentifiera dig i marknadsföringssyfte. Du samtycker också till att sådan information kan komma att lämnas ut till tredje man i marknadsföringssyfte. Ett sådant utlämnande av information kommer alltid att vara anonymiserad. Du har rätt att efter en skriftlig ansökan hos Teaterhotellet få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig. Eventuella felaktiga personuppgifter kan du be att få rättade. Du kan också ansöka om att få personuppgifter raderade. En sådan ansökan lämnas genom att du skickar e-post till info@teaterhotellet.se.

ÄNDAMÅL FÖR VILKA VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER

Teaterhotellet samlar in Personuppgifter för olika ändamål. Vilka Personuppgifter som samlas in och hur de samlas in beror på vilka Tjänster du använder.

Teaterhotellet använder Personuppgifter för att

administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla Tjänsterna,
bearbeta dina bokningar och beställningar av Tjänsterna,
kontakta dig via t.ex. SMS eller e-post eller för att avisera om din bokningsstatus eller information som ansluter till din bokning före, under och efter din vistelse,
diagnostisera fel, optimera tekniken och kunna kontakta dig i händelse av problem med en bokning eller utförandet av Tjänsterna,
analysera och förbättra kvaliteten på och upplevelsen av Tjänsterna, t.ex. verifiera att ditt användarkonto inte används av andra,
individualisera kommunikationen med dig avseende våra Tjänster t.ex. genom att skapa en profil för dig och skicka erbjudande som passar din profil som användare av våra Tjänster,
analysera statistik och användarbeteenden rörande våra Tjänster,
öka din nytta och upplevelse av våra Tjänster på andra vis vi tror du skulle uppskatta, eller
marknadsföra tjänster och produkter, direkt eller inte, inklusive beteende marknadsföring.

Du har rätt att när som helst och utan avgift begära att Teaterhotellet inte behandlar dina Personuppgifter för marknadsföringsändamål eller återkalla ditt samtycke till detta. Du kan utnyttja denna rätt genom att kontakta Teaterhotellet på följande adress: info@teaterhotellet.se.

Observera dock att även om samtycke återkallas kan Teaterhotellet med annan laglig grund ha fortsatt rätt att behandla dina personuppgifter, såsom fullgörande av avtal.

UPPGIFTER SOM SAMLAS IN VID MEDLEMSKAP PÅ TEATERHOTELLET WEBBPLATS
Om du registrerar dig till Teaterhotellets webbplats samlar vi in din e-postadress för att skapa medlemskapet. Vi lagrar fullständig kontaktinformation i form av personnummer, namn, ålder, kön, mobilnummer, adress och kontaktuppgifter. Detta i syfte att kunna hålla dina uppgifter uppdaterade – korrekta och aktuella uppgifter (folkbokföringsregistret) samt leverera så personifierad, relevant kommunikation till dig som möjligt. Som medlem i Teaterhotellets rewardsystem kommer du att erhålla nyhetsbrev med Teaterhotellets erbjudanden och nyheter. Du kan närsomhelst välja att avregistrera dig från våra nyhetsbrev genom länk i nyhetsbrevet. Du kan även närsomhelst välja att avregistrera dig från ditt medlemskap i Teaterhotellet genom antingen länk i nyhetsbrevet eller på vår hemsida.

Är du medlem i Teaterhotellets rewardsystem sparas uppgifterna som registrerats så länge du väljer att vara kvar som medlem.

När du länkas till respektive hotell/restaurangs hemsida kommer personuppgiftsbehandlingen specificeras där.

Vi använder oss också av personifiering i vår kommunikation via sociala medier och webannonsering på andra webbplatser. För analys av användarmönster och personifiering använder vi oss av cookies. Du kan läsa mer om vår cookiepolicy här.

UTSKICK AV INFORMATION
När du gjort en bokning hos oss använder vi dina personuppgifter för att skicka bokningsbekräftelse, viktig information om den kommande vistelsen och erbjudanden kopplade till vistelsen. Sådana utskick sker till den e-postadress som du lämnat i samband med bokning.

LAGRINGSTIDER
Teaterhotellet följer god sed i hotellbranschen.

Teaterhotellet sparar alla de personuppgifter vi samlar in i vår kunddatabas.

Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som har gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Teaterhotellet gallrar Personuppgifter i enlighet med vid var tid tillämplig lag. Det innebär t.ex. att Teaterhotellet raderar eller avidentifierar Personuppgifter när ändamålet för behandlingen av Personuppgifterna inte längre föreligger.

TEKNISKA/ORGANISATORISKA ÅTGÄRDER FÖR SÄKER BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Teaterhotellet vidtar löpande åtgärder för att uppfylla principerna om ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”. Teaterhotellet utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna.

Har ni direkta frågor om hur Teaterhotellet arbetar med dataskyddsförordningen (GDPR)– kontakta gärna Teaterhotellet.